Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Η αξία της Ταπείνωσης

Πο­λύ λε­πτό θέ­μα η τα­πεί­νω­ση.
Δεν α­πα­σχο­λεί μό­νο τους πο­λύ χα­ρι­τω­μέ­νους
Αλ­λά και αυ­τούς που θέ­λουν να είναι ευά­ρε­στοι στον Θε­ό.
Τι εί­ναι ό­μως η τα­πεί­νω­ση;
Τι την χα­ρα­κτη­ρί­ζει;
Εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη απ’ ό­λες τις α­ρε­τές και μη­τέ­ρα ό­λων.
Απ’ την τα­πεί­νω­ση ε­πέρχο­νται 
Η α­γά­πη
Η υ­πο­μο­νή
Η ε­λε­η­μο­σύ­νη
Η θυ­σί­α.
Για τον τα­πει­νό άν­θρω­πο δεν υ­πάρ­χει το «ε­γώ».
Ε­κεί­νο που τον κυ­ριεύ­ει εί­ναι 
Η η­ρε­μί­α 
Η α­πά­θεια προς τις ε­ξω­τε­ρι­κές φρο­ντί­δες, την τρο­φή, τις η­δο­νές ...
Στη­ρί­ζεται εξ ο­λο­κλή­ρου στο Θε­ό
Και εί­ναι σί­γου­ρος για την ά­με­ση πα­ρο­χή βο­ή­θειας απ’ το μέ­ρος Του.
Δεν υ­πάρ­χει κά­τι που να θε­ω­ρεί δι­κό του.
Α­κό­μη τη Χά­ρη του Θε­ού δε θέ­λει να την α­να­γνω­ρί­ζει στον ε­αυ­τό του,
Αλ­λά να τον υ­πο­βαθ­μί­ζει χί­λιες φο­ρές πιο πο­λύ.
Δεν ε­πι­ζη­τεί να βρί­σκει ευ­και­ρί­ες, ώ­στε να ε­πι­δεικνύ­ει τα προ­σό­ντα του
Αλ­λά σε κά­θε του κί­νη­ση γί­νε­ται χώ­μα για τους άλ­λους.
Δεν υ­πάρ­χει θέ­λη­μα γύ­ρω απ’ τον ε­αυ­τό του
Αλ­λά γύ­ρω απ’ τους άλ­λους.
Ο τα­πει­νός άν­θρω­πος ό­σο εμ­βα­θύ­νει την α­ρε­τή αυ­τή
Έρ­χε­ται σ’ έ­να ε­πί­πε­δο να δια­κρί­νει πε­ρισ­σό­τε­ρο τα α­μαρ­τή­μα­τά του
Και να ζη­τά πε­ρισ­σό­τε­ρο η βο­ήθεια του Θε­ού μέσω της προ­σευ­χής.
Στην προ­σευ­χή του προς το Θε­ό θέ­λει να προσεύ­χε­ται για ό­λο τον κό­σμο
Και βά­ζει τε­λευ­ταί­ο την ε­αυ­τό του.
Ό­μως ποια η αξί­α της τα­πεί­νω­σης;
Ο­φεί­λου­με να εί­μα­στε ταπει­νοί
Για­τί κα­τά τη χρι­στια­νι­κή ζω­ή μι­μού­μα­στε το Χρι­στό.
Η ά­σκη­ση της τα­πεί­νω­σης μας κα­θα­ρί­ζει απ’ τα πά­θη.
Μας φέρ­νει σε ε­πα­φή με το Χρι­στό,
Ό­ταν τα­πει­νό­φρο­νες α­ντι­κρύ­ζουεμ το πρό­σω­πό Του στο πρό­σω­πο του πλησί­ον μας.
Για να φτά­σει κά­ποιος στην α­γιό­τη­τα
Η ο­δός εί­ναι:
Πρώ­τον   η τα­πεί­νω­ση
Δεύ­τε­ρον η τα­πεί­νω­ση
Τρί­τον    τη τα­πεί­νω­ση.

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό μου αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άδεια αναδημοσίευσης:

Κάθε Αναδημοσίευση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου από τον παρόντα Ιστοτόπο με παραπομπή (link).